THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ TỪ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ TOÀN
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ TỪ
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ TỪ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ TÙNG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN BÁ TUẤN KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ