THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ HƯỚNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ TƯƠNG
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ HƯỚNG
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ HƯỚNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ HẢI KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ PHƯỢNG KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ LOAN KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ THÀNH KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ DUNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ