THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN A
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG THỀU
Địa chỉ:
ĐOÀN A
Họ và tên:
ĐOÀN A
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1946
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ A KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ QUYỀN KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN THỊ TỊNH KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN THỊ LIÊN KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ