THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TUẤN ANH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC BÌNH
Địa chỉ:
ĐOÀN TUẤN ANH
Họ và tên:
ĐOÀN TUẤN ANH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THIÊN MINH 2018 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ DIỆP CHI 2014 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ