THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRƯƠNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG HIẾU
Địa chỉ:
ĐOÀN TRƯƠNG
Họ và tên:
ĐOÀN TRƯƠNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Hòn Cơn Lả, nay đã chuyển về Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRỌNG PHÁT KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ