THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRỌNG THỂ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ KỊNH
Địa chỉ:
ĐOÀN TRỌNG THỂ
Họ và tên:
ĐOÀN TRỌNG THỂ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Sơn Mai
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ THỂ KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ