THÔNG TIN BÀ ĐOÀN THỊ TẠO
CON GÁI CỦA ÔNG ĐOÀN TÁC
Địa chỉ:
ĐOÀN THỊ TẠO
Họ và tên:
ĐOÀN THỊ TẠO
Giới tính:
Nữ
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH CHỒNG
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ