THÔNG TIN BÀ ĐOÀN THỊ LUẬN
CON GÁI CỦA ÔNG ĐOÀN NĂM
Địa chỉ:
ĐOÀN THỊ LUẬN
Họ và tên:
ĐOÀN THỊ LUẬN
Giới tính:
Nữ
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH CHỒNG
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ