THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG YÊM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ĐIỂN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG YÊM
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG YÊM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 7
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ÍCH 1911 Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ