THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG THẮNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ĐẠO
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG THẮNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG THẮNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ ĐỐI KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ MINH KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ