THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG NGHĨA
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN CÁN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG NGHĨA
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG NGHĨA
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN KIÊN KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN THỊ OA KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN THỊ CƯỜNG KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ