THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG NGHỆ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG CHÂN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG NGHỆ
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG NGHỆ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG LỘC 1991 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ NHUNG KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ