THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG LƯU
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG PHÚ
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG LƯU
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG LƯU
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ THANH KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG THÁI KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG BẢO 1979 Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ