THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN PHƯỚC THẬN
THỦY TỔ DÒNG HỌ - Đời 11
Địa chỉ:
ĐOÀN PHƯỚC THẬN
Họ và tên:
ĐOÀN PHƯỚC THẬN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 HOÀNG THỊ LÝ 1971 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BẢO NGỌC KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN MINH SƠN KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN 1990 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ