THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC TƯỜNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC UẨN
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC TƯỜNG
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC TƯỜNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
ĐANG XÁC ĐỊNH
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC ĐỨC KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN NGỌC DŨNG KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ