THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC THẤP
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC HIÊNG
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC THẤP
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC THẤP
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
ĐANG XÁC ĐỊNH
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC THẮM KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ