THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC HỢP
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC HÒA
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC HỢP
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC HỢP
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1957
Phần mộ:
Đá Trồng
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ MÓC KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN KÝ KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN THỊ XUÂN KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN THỊ ĐỊNH KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ