THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC CÙ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC UYỂN
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC CÙ
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC CÙ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC LƯƠNG KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ