THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN CÔNG TRẠNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG QUẢNG
Địa chỉ:
ĐOÀN CÔNG TRẠNG
Họ và tên:
ĐOÀN CÔNG TRẠNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 13
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGHIÊM THỊ THANH 1981 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BẢO NGUYÊN 2012 Còn sống
2 ĐOÀN DIỄM QUỲNH 2007 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ