THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ NGỌC
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ QUYỀN
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ NGỌC
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ NGỌC
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ BẢO KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ