THÔNG TIN BÀ VÕ THỊ THÍU
Địa chỉ:
VÕ THỊ THÍU
Họ và tên:
VÕ THỊ THÍU
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1990
Phần mộ:
Đồng Trám
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ