THÔNG TIN BÀ UÔNG THỊ HẰNG
Địa chỉ:
UÔNG THỊ HẰNG
Họ và tên:
UÔNG THỊ HẰNG
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ