THÔNG TIN BÀ TRƯƠNG THỊ NĂM
Địa chỉ:
TRƯƠNG THỊ NĂM
Họ và tên:
TRƯƠNG THỊ NĂM
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1982
Phần mộ:
Rú Trúc
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ