THÔNG TIN BÀ TRẦN THỊ XUÂN
Địa chỉ:
TRẦN THỊ XUÂN
Họ và tên:
TRẦN THỊ XUÂN
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1978
Phần mộ:
Rú Trúc
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ