THÔNG TIN BÀ TRẦN THỊ VÂN
Địa chỉ:
TRẦN THỊ VÂN
Họ và tên:
TRẦN THỊ VÂN
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1988
Phần mộ:
Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ