THÔNG TIN BÀ TRẦN THỊ NGA
Địa chỉ:
TRẦN THỊ NGA
Họ và tên:
TRẦN THỊ NGA
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ