THÔNG TIN BÀ TRẦN THỊ KIM UYÊN
Địa chỉ:
TRẦN THỊ KIM UYÊN
Họ và tên:
TRẦN THỊ KIM UYÊN
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ