THÔNG TIN BÀ TRẦN THỊ DINH
Địa chỉ:
TRẦN THỊ DINH
Họ và tên:
TRẦN THỊ DINH
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2019
Phần mộ:
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ