THÔNG TIN BÀ TRẦN THỊ BA
Địa chỉ:
TRẦN THỊ BA
Họ và tên:
TRẦN THỊ BA
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ