THÔNG TIN BÀ THỨ NHẤT TRẦN THỊ LỘC
Địa chỉ:
THỨ NHẤT TRẦN THỊ LỘC
Họ và tên:
THỨ NHẤT TRẦN THỊ LỘC
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Rú Trúc
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ