THÔNG TIN BÀ THỨ NHẤT THÁI THỊ CÁT
Địa chỉ:
THỨ NHẤT THÁI THỊ CÁT
Họ và tên:
THỨ NHẤT THÁI THỊ CÁT
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1967
Phần mộ:
Rú Trúc
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ