THÔNG TIN BÀ THỨ NHẤT PHAN THỊ
Địa chỉ:
THỨ NHẤT PHAN THỊ
Họ và tên:
THỨ NHẤT PHAN THỊ
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ