THÔNG TIN BÀ THÁI THỊ KIM OANH
Địa chỉ:
THÁI THỊ KIM OANH
Họ và tên:
THÁI THỊ KIM OANH
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ