THÔNG TIN BÀ PHAN THỊ SỞ
Địa chỉ:
PHAN THỊ SỞ
Họ và tên:
PHAN THỊ SỞ
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2010
Phần mộ:
Rú Trúc
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ