THÔNG TIN BÀ PHAN THỊ SÁU
Địa chỉ:
PHAN THỊ SÁU
Họ và tên:
PHAN THỊ SÁU
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1967
Phần mộ:
Đồng Chọ
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ