THÔNG TIN BÀ PHAN THỊ MỸ
Địa chỉ:
PHAN THỊ MỸ
Họ và tên:
PHAN THỊ MỸ
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2016
Phần mộ:
Đồng Chọ
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ