THÔNG TIN BÀ PHAN THỊ KIM NGỌC
Địa chỉ:
PHAN THỊ KIM NGỌC
Họ và tên:
PHAN THỊ KIM NGỌC
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ