THÔNG TIN BÀ PHAN THỊ HAI
Địa chỉ:
PHAN THỊ HAI
Họ và tên:
PHAN THỊ HAI
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2004
Phần mộ:
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ