THÔNG TIN BÀ PHAN THỊ ĐIU
Địa chỉ:
PHAN THỊ ĐIU
Họ và tên:
PHAN THỊ ĐIU
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ