THÔNG TIN BÀ PHAN THỊ CHÍNH
Địa chỉ:
PHAN THỊ CHÍNH
Họ và tên:
PHAN THỊ CHÍNH
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ