THÔNG TIN BÀ PHAN THỊ BIỀM
Địa chỉ:
PHAN THỊ BIỀM
Họ và tên:
PHAN THỊ BIỀM
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Huyện Krong Ana, tỉnh Đăklăk
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ