THÔNG TIN BÀ PHAN THỊ
Địa chỉ:
PHAN THỊ
Họ và tên:
PHAN THỊ
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Rú Trúc
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ