THÔNG TIN BÀ PHẠM THỊ HUYỀN
Địa chỉ:
PHẠM THỊ HUYỀN
Họ và tên:
PHẠM THỊ HUYỀN
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ