THÔNG TIN BÀ PHẠM THỊ BÍCH NGỌC
Địa chỉ:
PHẠM THỊ BÍCH NGỌC
Họ và tên:
PHẠM THỊ BÍCH NGỌC
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ