THÔNG TIN BÀ NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Địa chỉ:
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Họ và tên:
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ