THÔNG TIN BÀ LUU THỊ NGỌC NGÀ
Địa chỉ:
LUU THỊ NGỌC NGÀ
Họ và tên:
LUU THỊ NGỌC NGÀ
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ