THÔNG TIN BÀ LÊ THỊ THANH HẢI
Địa chỉ:
LÊ THỊ THANH HẢI
Họ và tên:
LÊ THỊ THANH HẢI
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ