THÔNG TIN BÀ ĐOÀN THỊ TRỨ
Địa chỉ:
ĐOÀN THỊ TRỨ
Họ và tên:
ĐOÀN THỊ TRỨ
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ