THÔNG TIN BÀ ĐOÀN THỊ CỨ
Địa chỉ:
ĐOÀN THỊ CỨ
Họ và tên:
ĐOÀN THỊ CỨ
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1952
Phần mộ:
Đồng Cấm
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ