THÔNG TIN BÀ ĐOÀN THỊ Ả
Địa chỉ:
ĐOÀN THỊ Ả
Họ và tên:
ĐOÀN THỊ Ả
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1959
Phần mộ:
Rú Trúc
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ